Chinese Notes
Chinese Notes

南华寺 (南華寺) Nánhuà Sì

Nánhuà Sì proper noun Nanhua Temple
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Guangdong 广东 , Concept: Monastery 寺院
Notes: The birthplace of Chan Buddhism