Chinese Notes
Chinese Notes

肯尼亚先令 (肯尼亞先令) Kěnníyà xiānlìng

Kěnníyà xiānlìng noun Kenya shilling
Domain: Economics 经济 , Subdomain: Kenya 肯尼亚 , Concept: Currency 货币
Notes: Unit of currency in Kenya (WIKI 'ISO_4217')