Chinese Notes
Chinese Notes

首席执行官 (首席執行官) Shǒuxí Zhíxíng Guān

Shǒuxí Zhíxíng Guān noun Chief Executive Officer (CEO)
Domain: Commerce 商务
Notes: (CC-CEDICT '首席執行官')