Chinese Notes
Chinese Notes

利比亚第纳尔 (利比亞第納爾) Lìbǐyà dìnàěr

Lìbǐyà dìnàěr noun Libyan dinar
Domain: Economics 经济 , Subdomain: Libya 利比亚 , Concept: Currency 货币
Notes: Unit of currency in Libya (WIKI 'ISO_4217')