Chinese Notes
Chinese Notes

卢旺达法郎 (盧旺達法郎) Lúwàngdá fǎláng

Lúwàngdá fǎláng noun Rwanda franc
Domain: Economics 经济 , Subdomain: Rwanda 卢旺达 , Concept: Currency 货币
Notes: Unit of currency in Rwanda (WIKI 'ISO_4217')