Chinese Notes
Chinese Notes

传感器 (傳感器) chuángǎnqì

chuángǎnqì noun a sensor / a transducer
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Measurement and Control 测控