Chinese Notes
Chinese Notes

苏丹镑 (蘇丹鎊) Sūdān bàng

Sūdān bàng noun Sudanese pound
Domain: Economics 经济 , Subdomain: Sudan 苏丹 , Concept: Currency 货币
Notes: Unit of currency in Sudan (WIKI 'ISO_4217')