Chinese Notes
Chinese Notes

显示器 (顯示器) xiǎnshì qì

xiǎnshì qì noun monitor / screen / display
Domain: Information Technology 信息技术 , Subdomain: Hardware 硬件
Notes: (CC-CEDICT '顯示器')