Chinese Notes
Chinese Notes

第二次世界大战 (第二次世界大戰) Dì'èr Cì Shìjiè Dàzhàn

Dì'èr Cì Shìjiè Dàzhàn proper noun Second World War (WWII)
Domain: History 历史 , Subdomain: Military 军事
Notes: (1939-1945)