Chinese Notes
Chinese Notes

乌干达先令 (烏干達先令) Wūgāndá xiānlìng

Wūgāndá xiānlìng noun Uganda shilling
Domain: Economics 经济 , Subdomain: Uganda 乌干达 , Concept: Currency 货币
Notes: Unit of currency in Uganda