Chinese Notes
Chinese Notes

悬针竖 (懸針豎) xuánzhēnshù

xuánzhēnshù noun hanging vertical stroke
Domain: Calligraphy 书法 , Concept: Fundamental Stroke 基本笔画