Chinese Notes
Chinese Notes

泥砖结构 (泥磚結構) nízhuān jiégòu

nízhuān jiégòu noun an adobe structure
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Architecture 建筑学