Chinese Notes
Chinese Notes

圆柱形 (圓柱形) yuán zhù xíng

yuán zhù xíng noun a cylinder
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Form 形态 , Concept: Shape 形状