Chinese Notes
Chinese Notes

台台尔石窟 (台台爾石窟) Táitái'ěr Shíkū

Táitái'ěr Shíkū proper noun Taitai'er Caves
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Caves 石窟
Notes: Caves in the Aksu District, Baicheng County 克苏地区拜城县, Xinjiang