Chinese Notes
Chinese Notes

增禄佛母 (增祿佛母) Zēng Lù Fómǔ

Zēng Lù Fómǔ proper noun Vasudhara
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Esoteric Buddhism 密教
Notes: Sanskrit equivalent: vasudhārā, Tibetan: nor rgyun ma