Chinese Notes
Chinese Notes

国际音标 (國際音標) guójì yīnbiāo

guójì yīnbiāo proper noun International Phonetic Symbol (IPA)
Domain: Linguistics 语言学 , Subdomain: Phonetics 语音学