Chinese Notes

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

国际音标 (國際音標) guójì yīnbiāo

guójì yīnbiāo proper noun International Phonetic Symbol (IPA)
Domain: Linguistics 语言学 , Subdomain: Phonetics 语音学