Chinese Notes
Chinese Notes

明王 Míng Wáng

Míng Wáng proper noun Vidyaraja / Wisdom King
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: vidyarāja; A kind of deity after Buddhas and bodhisattvas (Ding '明王'; FGDB '明王'; SH '明王')

Contained in

牛头明王马头明王佛说幻化网大瑜伽教十忿怒明王大明观想仪轨经幻化网大瑜伽教十忿怒明王大明观想仪轨经佛说大乘圣无量寿决定光明王如来陀罗尼经大乘圣无量寿决定光明王如来陀罗尼经佛母大孔雀明王经佛说大孔雀明王画像坛场仪轨大孔雀明王画像坛场仪轨金刚恐怖集会方广轨仪观自在菩萨三世最胜心明王经佛说圣六字大明王陀罗尼经圣六字大明王陀罗尼经普遍光明清净炽盛如意宝印心无能胜大明王大随求陀罗尼经大随求即得大陀罗尼明王忏悔法胜军不动明王四十八使者秘密成就仪轨降三世忿怒明王念诵仪轨乌刍澁明王仪轨梵字大威力乌枢瑟摩明王经佛说无能胜大明王陀罗尼经无能胜大明王陀罗尼经佛说出生一切如来法眼遍照大力明王经出生一切如来法眼遍照大力明王经佛说尊胜大明王经尊胜大明王经大金轮明王办事明王辨事明王持明王

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
帝明王 帝明王 昔聖帝明王諸侯 The Book of Rites 《禮記》 《仲尼燕居》 Zhong-ni at Home at Ease 28
明王圣 明王聖 是故明王聖主之治 Garden of Stories 《說苑》 卷一 君道 Chapter 1: The Way of the Ruler 23
闻明王 聞明王 臣聞明王務聞其過 Records of the Grand Historian 《史記》 《蘇秦列傳》 Biography of Su Qin 10
夫明王 夫明王 夫明王不興 The Book of Rites 《禮記》 《檀弓上》 Tan Gong I 7
秦明王 秦明王 生獻明帝及秦明王 Book of Wei 《魏書》 卷13 皇后列傳 Volume 13: Bigraphies of Empresses 6
古明王 古明王 思古明王 The Book of Songs 《詩經》 小雅‧甫田之什‧瞻彼洛矣 Minor odes of the kingdom - Fu Tian Zhi Shen - Zhan Bi Luo Yi 5
明王奉 明王奉 明王奉若天道 Book of Documents 《尚書》 商書 說命中(僞) Shang Shu - Charge to Yue II (forged) 4
明王度 明王度 思與天下式明王度 Book of Jin 《晉書》 卷三 帝紀第三 世祖武帝 Volume 3 Annals 3: Emperor Wu 4
明王制 明王製 明王制 Book of Han 《漢書》 卷二十二 禮樂志 Volume 22: Treatise on Rites and Music 3
主明王 主明王 聖主明王 Book of Later Han 《後漢書》 卷三十九 劉趙淳于江劉周趙列傳 Volume 39: Biographies of Liu, Zhao, Chunyu, Jiang, Liu, Zhou, Zhao 3