Chinese Notes
Chinese Notes

名胜古迹 (名勝古跡) míngshèng gǔjì

míngshèng gǔjì noun historical sites and scenic places
Domain: Literary Chinese 文言文