Chinese Notes
Chinese Notes

司机 (司機) sījī

sījī noun driver
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Transportation 交通

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷四百十九 列傳第一百七十八 宣繒 薛極 陳貴誼 曾從龍 鄭性之 李鳴復 鄒應龍 余天錫 許應龍 林略 徐榮叟 別之傑 劉伯正 金淵 李性傳 陳韡 崔福 Volume 419 Biographies 178: Xuan Zeng, Xue Ji, Chen Guiyi, Ceng Conglong, Zheng Xingzhi, Li Mingfu, Zou Yinglong, Yu Tianxi, Xu Yinglong, Lin Lüe, Xu Rongsou, Bie Zhijie, Liu Bozheng, Jin Yuan, Li Xingchuan, Chen Wei, Cui Fu 2
History of Song 《宋史》 卷三百四十二 列傳第一百〇一 梁燾 王巖叟 鄭雍 孫永 Volume 342 Biographies 101: Liang Dao, Wang Yansou, Zheng Yong, Sun Yong 1
History of Song 《宋史》 卷三百七十六 列傳第一百三十五 常同 張致遠 薛徽言 陳淵 魏矼 潘良貴 呂本中 Volume 376 Biographies 135: Chang Tong, Zhang Zhiyuan, Xue Huiyan, Chen Yuan, Wei Gang, Pan Lianggui, Lu Benzhong 1
History of Song 《宋史》 卷四百五十一 列傳第二百一十 忠義六 趙良淳徐道隆 姜才 馬塈 密佑 張世傑 陸秀夫 徐應鑣 陳文龍 鄧得遇 張珏 Volume 451 Biographies 210: Loyalty and Righteousness 6 - Zhaoliang Chunxu Daolong, Jiang Cai, Ma Ji, Mi You, Zhang Shijie, Lu Xiufu, Xu Yingbiao, Chen Wenlong, Deng Deyu, Zhang Jue 1
History of Song 《宋史》 卷三百二十八 列傳第八十七 李清臣 安燾 張璪 蒲宗孟 黃履 蔡挺 王韶 薛向 章楶 Volume 328 Biographies 87: Li Qingchen, An Dao, Zhang Zao, Pu Zongmeng, Huang Lu, Cai Ting, Wang Shao, Xue Xiang, Zhang Jie 1
History of Song 《宋史》 卷四百五十三 列傳第二百十二 忠義八 高永年 鞠嗣復宋旅 丁仲脩 項德 孫昭遠 曾孝序 趙伯振 王士言祝公明 薛慶 孫暉李靚 楊照 丁元 宋昌祚 李政 姜綬 劉宣 屈堅王琦 韋永壽 鄭覃 姚興 張玘 陳亨祖 王拱 劉泰 孫逢李熙靖 趙俊 劉化源 胡唐老 王儔朱嗣孟 劉晏 鄭振 孟彥卿 高談 連萬夫謝皋 王大壽 薛良顯 唐敏求 王師道 Volume 453 Biographies 212: Loyalty and Righteousness 8 - Gao Yongnian, Ju Sifusonglu, Ding Zhongxiu, Xiang De, Sun Zhaoyuan, Ceng Xiaoxu, Zhao Bozhen, Wangshi Yanzhu Gongming, Xue Qing, Sun Huilijing, Yang Zhao, Ding Yuan, Song Changzuo, Li Zheng, Jiang Shou, Liu Xuan, Qu Jianwangqi, Wei Yongshou, Zheng Tan, Yao Xing, Zhang Qi, Chen Hengzu, Wang Gong, Liu Tai, Sun Fenglixijing, Zhao Jun, Liu Huayuan, Hu Tanglao, Wangchou Zhu Simeng, Liu Yan, Zheng Zhen, Meng Yanqing, Gao Tan, Lianwan Fu Xiegao, Wang Dashou, Xue Liangxian, Tang Minqiu, Wang Shidao 1
History of Song 《宋史》 卷四百三十二 列傳第一百九十一 儒林二 胡旦 賈同 劉顏 高弁 孫復 石介 胡瑗 劉羲叟 林㮣 李覯 何涉 王回弟:向 周堯卿 王當 陳暘 Volume 432 Biographies 191: Confucian Scholars 2 - Hu Dan, Jia Tong, Liu Yan, Gao Bian, Sun Fu, Shi Jie, Hu Yuan, Liu Xisou, Lin Gai, Li Gou, He She, Wang Huidi:xiang, Zhou Yaoqing, Wang Dang, Chen Yang 1
History of Song 《宋史》 卷四百一十 列傳第一百六十九 婁機 沈煥 舒璘 曹彥約 范應鈴 徐經孫 Volume 410 Biographies 169: Lou Ji, Shen Huan, Shu Lin, Cao Yanyue, Fan Yingling, Xu Jingsun 1
History of Song 《宋史》 卷四百〇三 列傳第一百六十二 趙方 賈涉 扈再興 孟宗政 張威 Volume 403 Biographies 162: Zhao Fang, Jia She, Hu Zaixing, Meng Zongzheng, Zhang Wei 1
History of Song 《宋史》 卷四百七十三 列傳第二百三十二 姦臣三 黃潛善 汪伯彥 秦檜 Volume 473 Biographies 232: Treacherous Officials 3 - Huang Qianshan, Wang Boyan, Qin Hui 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
司机宜 司機宜 以韶管幹秦鳳經略司機宜文字 History of Song 《宋史》 卷三百二十八 列傳第八十七 李清臣 安燾 張璪 蒲宗孟 黃履 蔡挺 王韶 薛向 章楶 Volume 328 Biographies 87: Li Qingchen, An Dao, Zhang Zao, Pu Zongmeng, Huang Lu, Cai Ting, Wang Shao, Xue Xiang, Zhang Jie 13
安抚司机 安撫司機 又辟管勾安撫司機宜文字 History of Song 《宋史》 卷三百四十二 列傳第一百〇一 梁燾 王巖叟 鄭雍 孫永 Volume 342 Biographies 101: Liang Dao, Wang Yansou, Zheng Yong, Sun Yong 7
经略司机 經略司機 以韶管幹秦鳳經略司機宜文字 History of Song 《宋史》 卷三百二十八 列傳第八十七 李清臣 安燾 張璪 蒲宗孟 黃履 蔡挺 王韶 薛向 章楶 Volume 328 Biographies 87: Li Qingchen, An Dao, Zhang Zao, Pu Zongmeng, Huang Lu, Cai Ting, Wang Shao, Xue Xiang, Zhang Jie 2
置司机 置司機 辟為制置司機宜文字 History of Song 《宋史》 卷三百七十六 列傳第一百三十五 常同 張致遠 薛徽言 陳淵 魏矼 潘良貴 呂本中 Volume 376 Biographies 135: Chang Tong, Zhang Zhiyuan, Xue Huiyan, Chen Yuan, Wei Gang, Pan Lianggui, Lu Benzhong 2