Chinese Notes
Chinese Notes

司机 (司機) sījī

sījī noun driver
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Transportation 交通

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷四百十九 列傳第一百七十八 宣繒 薛極 陳貴誼 曾從龍 鄭性之 李鳴復 鄒應龍 余天錫 許應龍 林略 徐榮叟 別之傑 劉伯正 金淵 李性傳 陳韡 崔福 Volume 419 Biographies 178: Xuan Zeng, Xue Ji, Chen Guiyi, Ceng Conglong, Zheng Xingzhi, Li Mingfu, Zou Yinglong, Yu Tianxi, Xu Yinglong, Lin Lüe, Xu Rongsou, Bie Zhijie, Liu Bozheng, Jin Yuan, Li Xingchuan, Chen Wei, Cui Fu 2
History of Song 《宋史》 卷四百一十 列傳第一百六十九 婁機 沈煥 舒璘 曹彥約 范應鈴 徐經孫 Volume 410 Biographies 169: Lou Ji, Shen Huan, Shu Lin, Cao Yanyue, Fan Yingling, Xu Jingsun 1
History of Song 《宋史》 卷三百四十二 列傳第一百〇一 梁燾 王巖叟 鄭雍 孫永 Volume 342 Biographies 101: Liang Dao, Wang Yansou, Zheng Yong, Sun Yong 1
History of Song 《宋史》 卷三百六十一 列傳第一百二十 張浚 Volume 361 Biographies 120: Zhang Jun 1
History of Song 《宋史》 卷三百七十六 列傳第一百三十五 常同 張致遠 薛徽言 陳淵 魏矼 潘良貴 呂本中 Volume 376 Biographies 135: Chang Tong, Zhang Zhiyuan, Xue Huiyan, Chen Yuan, Wei Gang, Pan Lianggui, Lu Benzhong 1
History of Song 《宋史》 卷四百〇三 列傳第一百六十二 趙方 賈涉 扈再興 孟宗政 張威 Volume 403 Biographies 162: Zhao Fang, Jia She, Hu Zaixing, Meng Zongzheng, Zhang Wei 1
History of Song 《宋史》 卷三百二十八 列傳第八十七 李清臣 安燾 張璪 蒲宗孟 黃履 蔡挺 王韶 薛向 章楶 Volume 328 Biographies 87: Li Qingchen, An Dao, Zhang Zao, Pu Zongmeng, Huang Lu, Cai Ting, Wang Shao, Xue Xiang, Zhang Jie 1
History of Song 《宋史》 卷四百三十二 列傳第一百九十一 儒林二 胡旦 賈同 劉顏 高弁 孫復 石介 胡瑗 劉羲叟 林㮣 李覯 何涉 王回弟:向 周堯卿 王當 陳暘 Volume 432 Biographies 191: Confucian Scholars 2 - Hu Dan, Jia Tong, Liu Yan, Gao Bian, Sun Fu, Shi Jie, Hu Yuan, Liu Xisou, Lin Gai, Li Gou, He She, Wang Huidi:xiang, Zhou Yaoqing, Wang Dang, Chen Yang 1
History of Song 《宋史》 卷四百四十九 列傳第二百〇八 忠義四 崔縱吳安國 林沖之子:郁 從子:震 霆 滕茂實 魏行可郭元邁 閻進朱績 趙師檟 易青 胡斌 范旺 馬俊 楊震仲史次秦 郭靖 高稼 曹友聞 陳寅賈子坤 劉銳 蹇彝 何充 許彪孫張桂 金文德 曹贛 胡世全 龐彥海 江彥清 陳隆之史季儉 王翊 李誠之秦鉅 Volume 449 Biographies 208: Loyalty and Righteousness 4 - Cui Zongwuanguo, Lin Chongzhi and son: Yu, newphew: Zhen, Ting, Teng Maoshi, Weixing Keguoyuanmai, Yan Jinzhuji, Zhao Shijia, Yi Qing, Hu Bin, Fan Wang, Ma Jun, Yangzhen Zhongshi Ciqin, Guo Jing, Gao Jia, Cao Youwen, Chen Yinjia and son Kun, Liu Rui, Jian Yi, He Chong, Xu Biao and grandson Zhang Gui, Jin Wende, Cao Gan, Hu Shiquan, Pang Yanhai, Jiang Yanqing, Shi Jijian of Chenlong, Wang Yi, Qin Ju of Licheng 1
History of Song 《宋史》 卷四百五十一 列傳第二百一十 忠義六 趙良淳徐道隆 姜才 馬塈 密佑 張世傑 陸秀夫 徐應鑣 陳文龍 鄧得遇 張珏 Volume 451 Biographies 210: Loyalty and Righteousness 6 - Zhaoliang Chunxu Daolong, Jiang Cai, Ma Ji, Mi You, Zhang Shijie, Lu Xiufu, Xu Yingbiao, Chen Wenlong, Deng Deyu, Zhang Jue 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
司机宜 司機宜 以韶管幹秦鳳經略司機宜文字 History of Song 《宋史》 卷三百二十八 列傳第八十七 李清臣 安燾 張璪 蒲宗孟 黃履 蔡挺 王韶 薛向 章楶 Volume 328 Biographies 87: Li Qingchen, An Dao, Zhang Zao, Pu Zongmeng, Huang Lu, Cai Ting, Wang Shao, Xue Xiang, Zhang Jie 13
安抚司机 安撫司機 又辟管勾安撫司機宜文字 History of Song 《宋史》 卷三百四十二 列傳第一百〇一 梁燾 王巖叟 鄭雍 孫永 Volume 342 Biographies 101: Liang Dao, Wang Yansou, Zheng Yong, Sun Yong 7
置司机 置司機 辟為制置司機宜文字 History of Song 《宋史》 卷三百七十六 列傳第一百三十五 常同 張致遠 薛徽言 陳淵 魏矼 潘良貴 呂本中 Volume 376 Biographies 135: Chang Tong, Zhang Zhiyuan, Xue Huiyan, Chen Yuan, Wei Gang, Pan Lianggui, Lu Benzhong 2
经略司机 經略司機 以韶管幹秦鳳經略司機宜文字 History of Song 《宋史》 卷三百二十八 列傳第八十七 李清臣 安燾 張璪 蒲宗孟 黃履 蔡挺 王韶 薛向 章楶 Volume 328 Biographies 87: Li Qingchen, An Dao, Zhang Zao, Pu Zongmeng, Huang Lu, Cai Ting, Wang Shao, Xue Xiang, Zhang Jie 2