Chinese Notes

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

思益梵天所问经 (思益梵天所問經) Sī Yì Fàntiān Suǒ Wèn Jīng

Sī Yì Fàntiān Suǒ Wèn Jīng proper noun Viśeṣacintabrahma-paripṛcchā Sūtra
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Sutra 经
Notes: T 15 586