Chinese Notes
Chinese Notes

创始人 (創始人) chuàngshǐ rén

chuàngshǐ rén noun creator / founder / initiator
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Society 社会