Chinese Notes
Chinese Notes

武装部队 (武裝部隊) wǔzhuāng bùduì

wǔzhuāng bùduì noun armed forces
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Military 军事