Chinese Notes
Chinese Notes

交感神经系统 (交感神經系統) jiāogǎn shénjīng xìtǒng

jiāogǎn shénjīng xìtǒng noun sympathetic nervous system
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Biology 生物学

Contained in

副交感神经系统