Chinese Notes
Chinese Notes

交感神经系统 (交感神經系統) jiāogǎn shénjīng xìtǒng

jiāogǎn shénjīng xìtǒng noun sympathetic nervous system
Domain: Biology 生物学 , Subdomain: Anatomy 解剖学

Contained in

副交感神经系统