Chinese Notes
Chinese Notes

伊底帕斯情结 (伊底帕斯情結) Yīdǐpàsī qíngjié

Yīdǐpàsī qíngjié proper noun Oedipus complex
Domain: Psychology 心理学 , Subdomain: Psychoanalysis 精神分析学