Chinese Notes
Chinese Notes

草原 cǎoyuán

  1. cǎoyuán noun grassland / prairie / field
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Geography 地理学
    Notes: (CC-CEDICT '草原'; Guoyu '草原' 2)
  2. cǎoyuán noun steppe
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Geography 地理学
    Notes: (Guoyu '草原' 1)

Contained in

大草原

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Media articles 狮子会上树 Lions can climb trees - Fragment b (2015-11-02) 3
History of Song 《宋史》 卷三百四十八 列傳第一百〇七 傅楫 沈畸 蕭服 徐勣 張汝明 黃葆光 石公弼 張克公 毛注 洪彥昇 鍾傳 陶節夫 毛漸 王祖道 張莊 趙遹 Volume 348 Biographies 107: Fu Ji, Shen Ji, Xiao Fu, Xu Ji, Zhang Ruming, Huang Baoguang, Shi Gongbi, Zhang Kegong, Mao Zhu, Hong Yansheng, Zhong Chuan, Tao Jiefu, Mao Jian, Wang Zudao, Zhang Zhuang, Zhao Yu 2
History of Song 《宋史》 卷八十七 志第四十 地理三 Volume 87 Treatises 40: Geography 3 1
Media articles 狮子会上树 Lions can climb trees - Fragment c (2015-11-02) 1
History of Song 《宋史》 卷三百五十 列傳第一百〇九 苗授 王君萬 張守約 王文郁 周永清 劉紹能 王光祖 李浩 和斌 劉仲武 曲珍 劉闃 郭成 賈嵓 張整 張蘊 王恩 楊應詢 趙隆 Volume 350 Biographies 109: Miao Shou, Wang Junwan, Zhang Shouyue, Wang Wenyu, Zhou Yongqing, Liu Shaoneng, Wang Guangzu, Li Hao, He Bin, Liu Zhongwu, Qu Zhen, Liu Qu, Guo Cheng, Jia Yan, Zhang Zheng, Zhang Yun, Wang En, Yang Yingxun, Zhao Long 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
白草原 白草原 東至懷戎堡界白草原三十里 History of Song 《宋史》 卷八十七 志第四十 地理三 Volume 87 Treatises 40: Geography 3 4