Chinese Notes
Chinese Notes

佛陀纪念馆 (佛陀紀念館) Fótuó jìniàn guǎn

Fótuó jìniàn guǎn proper noun Buddha Memorial Center
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
Notes: Located in Kaohsiung, Taiwan (FoguangPedia)