Chinese Notes
Chinese Notes

电视台 (電視臺) diànshì tái

  1. diànshì tái noun television station
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Media 媒体
    Notes: (CC-CEDICT '電視臺'; Guoyu '電視臺'; Wikipedia 'Guoyu '電視臺'')
  2. diànshì tái noun television station
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Media 媒体
    Notes: Traditional variant of 電視臺

Contained in

中央电视台卫星电视台