Chinese Notes
Chinese Notes

钻井平台 (鑽井平台) zuānjǐng píngtái

zuānjǐng píngtái noun oil drilling platform
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Industry 产业