Chinese Notes
Chinese Notes

钻井平台 (鑽井平台) zuānjǐng píngtái

zuānjǐng píngtái noun oil drilling platform
Domain: Industry 产业 , Subdomain: Energy 能源