Chinese Notes
Chinese Notes

经济政策 (經濟政策) jīngjì zhèngcè

jīngjì zhèngcè phrase economics policy
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Economics 经济