Chinese Notes
Chinese Notes

政治稳定 (政治穩定) zhèngzhì wěndìng

zhèngzhì wěndìng phrase political stability
Domain: Politics 政治
Notes: MWE: 政治 'political' + 稳定 'stability'