Chinese Notes
Chinese Notes

外层空间 (外層空間) wàicéng kōngjiān

wàicéng kōngjiān noun outer space
Domain: Physics 物理 , Subdomain: Astrophysics 天体物理学