Chinese Notes
Chinese Notes

政治运动 (政治運動) zhèngzhì yùndòng

zhèngzhì yùndòng set phrase political movement
Domain: Politics 政治
Notes: MWE: 政治 'politics' + 运动 'movement'