Chinese Notes
Chinese Notes

软件作为服务 (軟件作為服務) ruǎnjiàn zuòwéi fúwù

ruǎnjiàn zuòwéi fúwù set phrase Software as a service (Saas)
Domain: Computer Science 计算机科学 , Subdomain: Cloud Computing 云运算