Chinese Notes
Chinese Notes

散陀那经 (散陀那經) Sàntuónà Jīng

Sàntuónà Jīng proper noun Udumbarikasīhanāda Sutta / Udumbarikasīhanādasutta
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Sutra 经
Notes: From Pāli: udumbarikasīhanādasutta (KDC 'K 647'; T 1; Dīgha Nikāya 25)