Chinese Notes
Chinese Notes

佛入涅槃密迹金刚力士哀恋经 (佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經) fó rù Nièpán mì jì Jīngāng Lìshì āiliàn jīng

fó rù Nièpán mì jì Jīngāng Lìshì āiliàn jīng proper noun Fo Ru Niepan Mi Ji Jingang Lishi Ailian Jing
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教 , Concept: Sutra 经
Notes: the name of a text in the Chinese Buddhist canon (T 394; KDC 997)