Chinese Notes
Chinese Notes

佛说弘道广显三昧经 (佛說弘道廣顯三昧經) Fó shuō hóng dào guǎng xiǎn sānmèi jīng

Fó shuō hóng dào guǎng xiǎn sānmèi jīng proper noun Anavataptanāgarājaparipṛcchāsūtra / Fo Shuo Hong Dao Guang Xian Sanmei Jing
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教 , Concept: Sutra 经
Notes: See 弘道廣顯三昧經