Chinese Notes
Chinese Notes

宗叡僧正于唐国师所口受 (宗叡僧正於唐國師所口受) Zōng ruì sēng zhèng yú Táng Guóshī suǒ kǒu shòu

Zōng ruì sēng zhèng yú Táng Guóshī suǒ kǒu shòu proper noun Zong Rui Seng Zheng Yu Tang Guoshi Suo Kou Shou
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Esoteric Buddhism 密教 , Concept: Sutra 经
Notes: The name of a text in the Chinese Buddhist canon (T 1156B)