Chinese Notes
Chinese Notes

底哩三昧耶不动尊威怒王使者念诵法 (底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法) dǐ lǐ sānmèi yé Bùdòng zūn wēi nù wáng shǐzhě niànsòng fǎ

dǐ lǐ sānmèi yé Bùdòng zūn wēi nù wáng shǐzhě niànsòng fǎ proper noun Trisamayarāja / Di Li Sanmei Ye Budong Zun Wei Nu Wang Shizhe Niansong Fa
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Esoteric Buddhism 密教 , Concept: Sutra 经
Notes: Sanskrit equivalent: Trisamayarāja; the name of a text in the Chinese Buddhist canon (KDC 1285; T 1200)