Chinese Notes
Chinese Notes

秽迹金刚说神通大满陀罗尼法术灵要门 (穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門) huì jì jīngāng shuō shéntōng dà mǎn tuóluóní fǎ shù líng yào mén

huì jì jīngāng shuō shéntōng dà mǎn tuóluóní fǎ shù líng yào mén proper noun Hui Ji Jingang Shuo Shentong Da Man Tuoluoni Fa Shu Ling Yao Men
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Esoteric Buddhism 密教 , Concept: Sutra 经
Notes: The name of a text in the Chinese Buddhist canon (KDC 1265; T 1228)