Chinese Notes
Chinese Notes

瑜伽集要焰口施饣起教阿难陀缘由 (瑜伽集要焰口施食起教阿難陀緣由) yújiā jí yào yàn kǒu shī shí qǐ jiāo Ānántuó yuányóu

yújiā jí yào yàn kǒu shī shí qǐ jiāo Ānántuó yuányóu proper noun Yujia Ji Yao Yan Kou Shi Shi Qi Jiao Anantuo Yuanyou
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Esoteric Buddhism 密教 , Concept: Sūtra 经
Notes: The name of a text in the Chinese Buddhist canon (T 1319)