Chinese Notes
Chinese Notes

县级市 (縣級市) xiànjíshì

xiànjíshì noun county level city
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Geography 地理学