Chinese Notes
Chinese Notes

瘦客户端 (瘦客戶端) shòu kèhù duān

shòu kèhù duān set phrase thin client
Domain: Computer Science 计算机科学 , Subdomain: Hardware 硬件