Chinese Notes
Chinese Notes

标志 (標誌) biāozhì

 1. biāozhì noun sign / mark / symbol
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Communications 通讯
 2. biāozhì verb to indicate / to mark
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Communications 通讯
 3. biāozhì noun a symbol
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Culture 文化
  Notes: In the sense of a cultural symbol

Contained in

标志性交通标志统一资源标志符

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷三百五十三 列傳第一百十二 何㮚 孫傅 陳過庭 張叔夜 聶昌 張閣 張近 鄭僅 宇文昌齡子:常 許幾 程之邵 龔原 崔公度 蒲卣 Volume 353 Biographies 112: He Li, Sun Fu, Chen Guoting, Zhang Shuye, Nie Chang, Zhang Ge, Zhang Jin, Zheng Jin, Yu Wenchangling and son: Chang, Xu Ji, Cheng ZhiShao, Gong Yuan, Cui Gongdu, Pu You 15
History of Song 《宋史》 卷二百七十四 列傳第三十三 王贊 張保續 趙玭 盧懷忠 王繼勳 丁德裕 張延通 梁迥 史珪 田欽祚 侯贇 王文寶 翟守素 王侁 劉審瓊 Volume 274 Biographies 33: Wang Zan, Zhang Baoxu, Zhao Pin, Lu Huaizhong, Wang Jixun, Ding Deyu, Zhang Yantong, Liang Jiong, Shi Gui, Tian Qinzuo, Hou Yun, Wang Wenbao, Di Shousu, Wang Shen, Liu Shenqiong 15
History of Song 《宋史》 卷二百六十二 列傳第二十一 李穀 昝居潤 竇貞固 李濤 王易簡 趙上交 張錫 張鑄 邊歸讜 劉溫叟 劉濤 邊光範 劉載 程羽 Volume 262 Biographies 21: Li Gu, Zan Jurun, Dou Zhengu, Li Tao, Wang Yijian, Zhao Shangjiao, Zhang Xi, Zhang Zhu, Bian Guidang, Liu Wensou, Liu Tao, Bian Guangfan, Liu Zai, Cheng Yu 14
History of Song 《宋史》 卷四百三十一 列傳第一百九十 儒林一 聶崇義 邢昺 孫奭 王昭素 孔維 孔宜 崔頌子:曥 尹拙 田敏 辛文悅 李覺 崔頤正弟:偓佺 李之才 Volume 431 Biographies 190: Confucian Scholars 1 - Nie Chongyi, Xing Bing, Sun Shi, Wang Zhaosu, Kong Wei, Kong Yi, Cui Song and son: Lu, Yin Zhuo, Tian Min, Xin Wenyue, Li Jue, Cui Yizheng and younger brother: Woquan, Li Zhicai 13
History of Song 《宋史》 卷二百六十一 列傳第二十 李瓊 郭瓊 陳承昭 李萬超 白重贊 王仁鎬 陳思讓 焦繼勳 劉重進 袁彥 祁廷訓 張鐸 李萬全 田景咸 王暉 Volume 261 Biographies 20: Li Qiong, Guo Qiong, Chen Chengzhao, Li Wanchao, Bai Zhongzan, Wang Rengao, Chen Sirang, Jiao Jixun, Liu Zhongjin, Yuan Yuan, Qi Tingxun, Zhang Duo, Li Wanquan, Tian Jingxian, Wang Hui 12
History of Song 《宋史》 卷二百六十 列傳第十九 曹翰 楊嗣 党進 李漢瓊 劉遇 李懷忠 米信 田重進 劉廷翰 崔翰 Volume 260 Biographies 19: Cao Han, Yang Si, Dang Jin, Li Hanqiong, Liu Yu, Li Huaizhong, Mi Xin, Tian Zhongjin, Liu Tinghan, Cui Han 9
History of Song 《宋史》 卷二百五十九 列傳第十八 張美 郭守文 尹崇珂 劉廷讓 袁繼忠 崔彥進 張廷翰 皇甫繼明 張瓊 Volume 259 Biographies 18: Zhang Mei, Guo Shuowen, Yin Chongke, Liu Tingrang, Yuan Jizhong, Cui Yanjin, Zhang Tinghan, Huangfu Jiming, Zhangg Qiong 9
History of Song 《宋史》 卷三百七十二 列傳第一百三十一 朱倬 王綸 尹穡 王之望 徐俯 沈與求 翟汝文 王庶 辛炳 Volume 372 Biographies 131: Zhu Zhuo, Wang Lun, Yin Se, Wang Zhiwang, Xu Fu, Shen Yuqiu, Di Ruwen, Wang Shu, Xin Bing 9
History of Song 《宋史》 卷三百七十 列傳第一百二十九 王友直 李寶 成閔 趙密 劉子羽 呂祉 胡世將 鄭剛中 Volume 370 Biographies 129: Wang Youzhi, Li Bao, Cheng Min, Zhao Mi, Liu Ziyu, Lu Zhi, Hu Shijiang, Zheng Gangzhong 8
History of Song 《宋史》 卷二百六十六 列傳第二十五 錢若水 蘇易簡 郭贄 李至 辛仲甫 王沔 溫仲舒 王化基 Volume 266 Biographies 25: Qian Ruoshui, Su Yijian, Guo Zhi, Li Zhi, Xin Zhongfu, Wang Mian, Wen Zhongshu, Wang Huaji 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
维基百科标志 維基百科標誌 維基百科標誌 Book of Han 《漢書》 卷五十五 衞青霍去病傳 Volume 55: Wei Qing and Huo Qubing 258