Chinese Notes
Chinese Notes

邮政编码 (郵政編碼) yóuzhèng biānmǎ

yóuzhèng biānmǎ noun postal code / zipcode
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Geography 地理学