Chinese Notes
Chinese Notes

上市公司 shàngshì gōngsī

shàngshì gōngsī noun public company
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Economics 经济