Chinese Notes
Chinese Notes

档案馆 (檔案館) dàng'àn guǎn

dàng'àn guǎn noun archives
Domain: Information Science 信息学 , Subdomain: Library Science 图书馆学
Notes: (CC-CEDICT '檔案館'; GLSIB, p. 7)