Chinese Notes
Chinese Notes

视听馆藏 (視聽館藏) shìtīng guǎncáng

shìtīng guǎncáng noun audiovisual collection
Domain: Information Science 信息学 , Subdomain: Library Science 图书馆学
Notes: (CC-CEDICT '視聽館藏'; GLSIB, p. 9; Guoyu '視聽館藏')