Chinese Notes
Chinese Notes

时众 (時眾) shí zhòng

shí zhòng proper noun present company
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '時眾'; SH '時眾')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Wei 《魏書》 卷61 薛安都 畢衆敬 沈文秀 張讜 田益宗 孟表 Volume 61: Xue Andou, Bi Zhongjing, Shen Wenxiu, Zhang Dang, Tian Yizong, Meng Biao 1
Book of Chen 《陳書》 卷三十五 列傳第二十九: 熊曇朗 周迪 留異 陳寶應 Volume 35: Xiong Tanlang; Zhou Di; Liu Yi; Chen Baoying 1
History of Song 《宋史》 卷二百九十四 列傳第五十三 掌禹錫 蘇紳 王洙 胥偃 柳植 聶冠卿 馮元 趙師民 張錫 張揆 楊安國 Volume 294 Biographies 53: Zhang Yuxi, Su Shen, Wang Zhu, Xu Yan, Liu Zhi, Nie Guanqing, Feng Yuan, Zhao Shimin, Zhang Xi, Zhang Kui, Yang Anguo 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三十九 列傳第二十七: 薛安都 劉休賓 房法壽 畢眾敬 羊祉 Volume 39 Biographies 27: Xue Andou, Liu Xiubin, Fang Fashou, Bi Zhongjing, Yan Zhi 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二 本紀第二: 太宗上 Volume 2 Annals 2: Taizong 1 1
Book of Chen 《陳書》 卷二十八 列傳第二十二: 世祖九王 高宗二十九王 後主諸子 Volume 28: Nine Princes of Wen; Twenty-nine Princes of Xuan; Princes of Houzhu 1
Book of Jin 《晉書》 卷一百一十六 載記第十六 姚弋仲 姚襄 姚萇 Volume 116 Records 16: Yao Yizhong; Yao Xiang; Yao Chang 1
Book of Later Han 《後漢書》 卷七十二 董卓列傳 Volume 72: Biography of Dong Zhuo 1
History of Song 《宋史》 卷四百五十二 列傳第二百十一 忠義七 高敏張吉 景思忠弟:思立 王奇 蔣興祖 郭滸 吳革 李翼阮駿 趙士嶐士醫 士眞 士遒 士跂 叔皎 叔憑 訓之 聿之 陳淬 黃友 郝仲連 劉惟輔 牛皓 魏彥明 劉士英 翟興弟:進 朱蹕朱良 方允武 龔楫李亘 凌唐佐 楊粹中 強霓康傑 李伸 郭僎郭贊 王迸 吳從龍 司馬夢求 林空齋 黃介 孫益 王仙 吳楚材 李成大 陶居仁 Volume 452 Biographies 211: Loyalty and Righteousness 7 - Gao Minzhangji, Jing Sizhong younger brother: Sili, Wang Qi, Jiang Xingzu, Guo Hu, Wu Ge, Liyi Ruanjun, Zhao Shilong Shiyi, Shi Zhen, Shi Qiu, Shi Qi, Shu Jiao, Shu Ping, Xun Zhi, Yu Zhi, Chen Cui, Huang You, Hao Zhonglian, Liu Weifu, Niu Hao, Wei Yanming, Liu ShiYing, Di Xingdi:jin, Zhu Bizhuliang, Fang Yunwu, Gong Jiligen, Ling Tangzuo, Yang Cuizhong, Qiang NiKangjie, Li Shen, Guo Zhuanguozan, Wang Beng, Wu Conglong, Si Mamengqiu, Lin Kongzhai, Huang Jie, Sun Yi, Wang Xian, Wu Chucai, Li Chengda, Tao Juren 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百 漢書2: 高祖本紀下 Volume 100 Book of Later Jin 2: Gaozu Annals 2 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
时众军 時眾軍 時眾軍敗退 Book of Later Han 《後漢書》 卷七十二 董卓列傳 Volume 72: Biography of Dong Zhuo 6
时众寡 時眾寡 時眾寡非敵 Book of Wei 《魏書》 卷74 尒朱榮 Volume 74: Er Zhurong 4
时众心 時眾心 時眾心猶預 Book of Chen 《陳書》 卷三十一 列傳第二十五: 蕭摩訶 任忠 樊毅 魯廣達 Volume 31: Xiao Mohe; Ren Zhong; Fan Yi; Lu Guangda 2
时众民 時眾民 時眾民望 Book of Song 《宋書》 卷一 本紀第一 武帝上 Volume 1 Annals 1: Emperor Wu 1 2
时众星 時眾星 是時眾星夾河西流 Book of Jin 《晉書》 卷一百一十二 載記第十二 苻洪 苻健 苻生 Volume 112 Records 12: Fu Hong; Fu Jian; Fu Sheng; Fu Xiong; Wang Duo 2
时众敬 時眾敬 時眾敬以老還鄉 Book of Wei 《魏書》 卷61 薛安都 畢衆敬 沈文秀 張讜 田益宗 孟表 Volume 61: Xue Andou, Bi Zhongjing, Shen Wenxiu, Zhang Dang, Tian Yizong, Meng Biao 2
时众言 時眾言 時眾言已入 History of Song 《宋史》 卷四百五十二 列傳第二百十一 忠義七 高敏張吉 景思忠弟:思立 王奇 蔣興祖 郭滸 吳革 李翼阮駿 趙士嶐士醫 士眞 士遒 士跂 叔皎 叔憑 訓之 聿之 陳淬 黃友 郝仲連 劉惟輔 牛皓 魏彥明 劉士英 翟興弟:進 朱蹕朱良 方允武 龔楫李亘 凌唐佐 楊粹中 強霓康傑 李伸 郭僎郭贊 王迸 吳從龍 司馬夢求 林空齋 黃介 孫益 王仙 吳楚材 李成大 陶居仁 Volume 452 Biographies 211: Loyalty and Righteousness 7 - Gao Minzhangji, Jing Sizhong younger brother: Sili, Wang Qi, Jiang Xingzu, Guo Hu, Wu Ge, Liyi Ruanjun, Zhao Shilong Shiyi, Shi Zhen, Shi Qiu, Shi Qi, Shu Jiao, Shu Ping, Xun Zhi, Yu Zhi, Chen Cui, Huang You, Hao Zhonglian, Liu Weifu, Niu Hao, Wei Yanming, Liu ShiYing, Di Xingdi:jin, Zhu Bizhuliang, Fang Yunwu, Gong Jiligen, Ling Tangzuo, Yang Cuizhong, Qiang NiKangjie, Li Shen, Guo Zhuanguozan, Wang Beng, Wu Conglong, Si Mamengqiu, Lin Kongzhai, Huang Jie, Sun Yi, Wang Xian, Wu Chucai, Li Chengda, Tao Juren 2