Chinese Notes
Chinese Notes

自由市场经济 (自由市場經濟) zìyóu shìchǎng jīngjì

zìyóu shìchǎng jīngjì noun a market economy
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Economics 经济
Notes: (Wikipedia '市场经济')