Chinese Notes
Chinese Notes

自由市场经济 (自由市場經濟) zìyóu shìchǎng jīngjì

zìyóu shìchǎng jīngjì noun a market economy
Domain: Commerce 商务
Notes: (Wikipedia '市场经济')