Chinese Notes
Chinese Notes

触控萤幕 (觸控螢幕) chùkòng yíngmù

chùkòng yíngmù noun touchscreen / touch panel
Domain: Computer Science 计算机科学 , Subdomain: Operating Systems 操作系统
Notes: (CC-CEDICT '觸控螢幕')